Cronologia solar Plástica Flor

La fàbrica Ideal Plástica Flor va ser fundada l’any 1956. S’hi fabricaven flors i plantes artificials, objectes de decoració per a la llar o per a altres empreses. A la dècada dels 60 va arribar a tenir més de 700 treballadors i a finals dels 70 va deixar de produir per dedicar-se a la importació de flor artificial.

Als anys 90 va començar a desmantellar-se després de 53 anys d’activitat al passeig Valldaura. És la darrera fàbrica que va funcionar al barri de la Prosperitat. El moviment veïnal reivindicava el solar des dels anys 80 per destinar-lo a equipaments i zona verda.

El Pla Especial de Reequipament i Millora de Prosperitat (PERI), aprovat el 1990, contempla la “reserva de sòl per a equipament i espai lliure a la pastilla “Plástica Flor”, definida pels carrers Santa Engràcia, Font d’en Canyelles i passeig Valldaura”. Es tracta d’un solar de 4.697 m2.

Mandat 2007-2011 (regidora Carmen de Andrés, PSC)

Davant les reivindicacions veïnals, l’Ajuntament adquireix la propietat del solar l’any 2009 i enderroca la fàbrica amb els fons del “plan Zapatero”. Es compromet a construir equipaments i zona verda en el mandat 2011-2015.

Mentrestant, CIU anuncia en un consell de districte que té una proposta per fer un equipament destinat a “atraure el turisme a Nou Barris”. El barri respon amb un comunicat de rebuig (17 de març de 2011).

Mandat 2011-2015 (regidora Irma Rognoni, CIU)

Amb el nou Ajuntament el projecte cau del PAM i dels seus pressupostos amb l’argument de la crisi. Es destina de manera “provisional” a aparcament en superfície (unes 140 places) i jocs infantils. Són quatre anys perduts en què no es va avançar. L’Ajuntament confirma que l’equipament no es farà durant el present mandat i es nega a traslladar la fira de la Festa major al solar.

Mandat 2015-2019 (regidora Janet Sanz, Barcelona en comú)

12 de gener de 2016. La regidora es compromet a crear una taula de treball sobre el tema i intentar tenir un projecte consensuat per al mes de juny. El districte proposa implicar a Urbanisme i Ecologia Urbana i tenir en compte els processos participatius de Germenetes (Eixample) i la Rambla (Poblenou). El projecte no es podrà portar a terme en aquest mandat però l’objectiu és deixar assentades les bases per executar-lo en el pròxim amb consens veïnal.

7 de juny de 2016. El Districte vol tenir endegat per al 2017 el procés de participació. S’ha de crear la comissió de treball abans de finals d’any, afegint els agents de l’entorn que calguin (escola, barris propers…). Des de l’AV s’insisteix que la comissió ha de girar a l’entorn d’un pla global d’equipaments. Hi ha una reunió pendent amb Participació per definir com serà el procés.

11 de gener de 2017. El districte es compromet a reactivar el procés de definició del projecte. No s’acaba de veure com organitzar-lo perquè no sigui un guirigall. Falta una proposta estructurada a partir de la qual discutir. El districte suggereix la construcció d’una biblioteca de districte i un auditori. Estudiaran la volumètrica de l’espai per veure si és compatible. Hi ha incògnita sobre l’aparcament subterrani perquè l’auditori hauria d’anar soterrat.

Juny de 2017. S’aconsegueix que la fira de Festa Major es faci al solar. S’aprofita per repintar i redistribuir l’espai d’aparcament.

13 de juliol de 2017. El Consell Municipal de Districte aprova per unanimitat la proposta presentada pel grup municipal ERC i pactada amb BCN en Comú i PSC: “Que el govern del Districte de Nou Barris inclogui a la proposta inicial del procés participatiu per definir el usos de l’àmbit d’Ideal Plàstica Flor, un equipament cultural multifuncional amb característiques i vocació d’equipament referent de districte i de ciutat i que alhora doni sortida a les propostes culturals de les entitats i el veïnat del barri de Prosperitat i del districte. Tot això de forma complementària i sense perjudici d’altres equipaments, espais i usos que en aquesta peça urbanística es decideixin en el marc del procés participatiu amb el veïnat i altres entitats del barri i del districte”.

 239 total views

Propostes de Prosperitat per al Pla d’Actuació Municipal

Document de treball elaborat amb les reivindicacions històriques pendents i amb les idees que van sortir de dues assembleees veïnals obertes celebrades el 3 de febrer i el 10 de desembre de 2015.

Propostes del barri de Prosperitat per al PAM 2016-2019

Urbanisme i patrimoni col·lectiu

El problema urbanístic més complex de Prosperitat és la seva forta densitat (59 hectàrees on viuen més de 26.000 habitants). Els plans urbanístics han deixat passar l’oportunitat de guanyar sòl públic per fer els equipaments pendents, augmentar la zona verda i esponjar el barri.

Com a sòl públic només queda en l’actualitat la pastilla de passeig Valldaura-Rio de Janeiro, el solar de l’antiga Plástica Flor i el solar del carrer Molí (entre el camp de futbol i la residència del carrer Molí). També resta buida la zona comercial en desús de l’antic mercat del carrer Viñeda (propietat privada). Podria ser un espai a recuperar per al barri. (L’any 2017 vam saber que el solar estava en obres per fer pisos).

Reforma dels carrers. S’ha de continuar la millora dels carrers, especialment de la zona nord-est del barri (millora de les voreres, eliminació d’obstacles, fils de llum…). Els veïns del carrer Formentera, Flor de Neu, Florida i Vinyeda ens han fet arribar el seu neguit pel mal estat d’aquests carrers. La reforma del carrer Nou Pins només s’ha realitzat de Tissó a Vesubi, cal acabar-la.

Protecció del patrimoni arquitectònic del barri. Al barri resten cases que ens serveixen per explicar la història. Algunes amb la mateixa fesomia de quan es van alçar (1920- 1930), senzilles però amb una estètica que les fa especialment remarcables. Caldria protegir-les/catalogar-les. Mereixeria un tracte especial la torre de dues plantes del carrer Florida, 50. Abans que el seu estat de degradació sigui irreversible, hauria de passar a propietat municipal, restaurar-la i habilitar-la per instal·lar-hi alguns dels serveis que el barri necessita. Té un solar, al seu costat esquerra, que li dóna unes possibilitats afegides.

Protecció del patrimoni verd. Existeix un grup de veïns que està treballant en la catalogació del patrimoni paisatgístic del barri i en el foment del seu coneixement, respecte i protecció per part del veïnat. La seva feina necessita suport i consideració.

Equipaments

Reclamem un PLA D’EQUIPAMENTS integral que pugui fer encaixar una solució per als equipaments que han quedat obsolets o estan en precari (casal de barri, casal de joves, escola d’adults, casal de la gent gran, poliesportiu Valldaura), les noves necessitats (casal infantil, auditori, biblioteca de proximitat, espais esportius…) i el sòl públic o els edificis que quedin disponibles.

Piscina municipal i centre esportiu a Via Favència. El finançament depèn de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal d’Esports. La reserva de sòl ve del PERI de 1990 i l’equipament estava compromès al Pla d’Actuació Municipal 2008-2011, que es va incomplir, tot i que ja estava pressupostat. En el PAM 2012-2015 no es va incloure (i es va renunciar a una subvenció de 800.000€ que va anar a parar al finançament dels Mundials de Natació). L’Ajuntament ha cedit l’ús del solar a l’Institut Galileo Galilei, cosa que al barri li sembla bé, però exigim un document on quedi palès que aquest sòl està destinat a un equipament esportiu (aquest document finalment es va aconseguir el 2017).

Casal de joves al solar de Passeig-Valldaura-Rio de Janeiro. Compromès de paraula pel govern de CIU, concretament per l’Antoni Vives, va caure del PAM 2012-2105, creiem que per la negativa del barri a fer-hi pisos. En el PERI de 1990 aquesta pastilla figurava com a zona verda, però en el mandat anterior a CIU es va modificar l’ús del sòl per incloure equipaments. Els veïns ho vam acceptar donat el dèficit que té el barri. Demanem la construcció del casal de joves definitiu (en barracots des de 2012, ja fa quasi quatre anys), equipaments de barri i zona verda.

Equipaments i zona verda al solar de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor. Una reivindicació del barri de fa 30 anys. El solar el va comprar l’Ajuntament el 2009 i es va comprometre a construir equipaments i zona verda en el mandat 2012-2015, però a última hora, amb el passat govern, va caure del PAM i dels seus pressupostos. Ara està destinat a aparcament en superfície “provisional” que l’Ajuntament no va consentir en cedir de manera puntual per a necessitats del barri (per exemple, per ubicar la fira de la Festa Major). És un equipament pendent de definir. El barri vol obrir un procés participatiu per decidir el seu futur, amb prioritat per a un auditori de mig-gran format, una biblioteca i solucions als problemes de l’escola Víctor Català.

Edifici de Telefònica del carrer Boada. L’Ajuntament va firmar el 2007 un conveni a nivell de ciutat amb Telefònica mitjançant el qual el 50% de l’espai de les seus obsoletes, com la de Boada, havia de ser destinat a equipaments. Telefònica va fer obres de remodelació per instal·lar-hi un centre de dades i s’ha quedat amb tot l’espai. Estem en un contenciós penal per molèsties als veïns i encara reivindiquem que es compleixi el conveni.

Espai d’esbarjo per a gossos. Fruit de la demanda veïnal, està previst situar-lo a final de l’avinguda Rio de Janeiro. Durant el passat mandat es va realitzar el projecte però no s’ha dotat econòmicament i no té data d’inici. El nou Ajuntament s’ha compromès a posar-lo en funcionament (a data actual ja està operatiu, però per diversos motius no acaba de funcionar. Reclamem més pedagogia per part de l’Ajuntament i sancions al comportaments incorrectes).

Insuficiència d’equipaments esportius. El Poliesportiu Valldaura ha quedat petit per a la demanda que té i difícilment pot acollir noves activitats. L’escola Tibidabo i l’escola Víctor Català no tenen gimnàs.

Residència i Centre de Dia per a la gent gran del carrer Molí. S’ha posat en funcionament de manera provisional amb 25 places de centre de dia i 100 places de residència, 63 de les quals estan ocupades almenys 15 mesos per usuaris de la residència Layret de l’Eixample. Després d’aquest període, la Generalitat ha d’assumir la seva gestió i incorporar els nous usuaris en llista d’espera, cobrint totes les places. Hem de treballar perquè es compleixi aquest compromís. (A data actual ja és la Generalitat qui el gestiona: va donar la concessió a l’empresa OHL i l’ha hagut de retirar per males pràctiques).

Mobilitat

Reclamem la implementació d’un pla de mobilitat al barri (existeix un complet estudi que va realitzar l’Ajuntament fa dues legislatures, que el govern anterior ha obviat).

Lluita contra la desigualtat social

Demanem accions sostingudes de suport als veïns i veïnes amb problemes, basades en el treball conjunt entre entitats i serveis socials. Demanem mesures per poder avaluar l’impacte de les retallades en la sanitat pública, l’educació pública i els serveis socials. No coneixem els impactes reals de les retallades. S’han donat ajuts individualitzats sense un pla coherent, sense transparència i insuficients per a les necessitats que es detecten. Les administracions han de facilitar la creació de treball digne i de qualitat, potenciant els plans comunitaris i l’economia solidària i respectuosa amb el medi ambient, lluitant contra la lacra de la desigualtat de gènere. Cal crear una oferta extraescolar cultural i lúdica adient per als adolescents de la franja d’edat del 12 als 16 anys, una mancança que s’ha detectat en una trobada entre la comunitat educativa i el moviment associatiu de Prosperitat.

Participació

S’ha de revisar el funcionament dels actuals espais de participació: Plenari, audiència pública i consell de barri. Han de ser més operatius i transparents, facilitar la informació i el seguiment dels temes i donar resposta a les propostes del veïnat, que ha de tenir la possibilitat de participar en l’elaboració de les actuacions que l’afecta. No es poden realitzar actuacions al barri sense tenir en compte les seves entitats i el veïns i veïnes afectats.

Hem de poder tenir interlocutors clars a l’Ajuntament, saber qui porta cada tema i a qui ens hem de dirigir d’entre els responsables polítics i els treballadors municipals. Revisar la figura del tècnic de barri perquè sigui més propera, faciliti la comunicació fluïda amb l’Ajuntament i sigui resolutiu en el temes del dia a dia.

Reforç de la vida associativa

Demanem més suport de les administracions cap a les iniciatives de gestió ciutadana dels equipaments públics, així com facilitar la signatura de convenis amb entitats que realment vulguin treballar per la millora del barri i sense ànim de lucre.

 227 total views,  1 views today

Hi ha llocs on sobren arbres!

Ja n’hem parlat altres vegades, però seguirem insistint. És absurd pensar que si hi ha un forat buit, això vol dir que hi falta un arbre.
La foto és de la Plaça 9 Barris, però al barri tenim molts més exemples.
És veritat que hi havia un escocell sense arbre, però per poc que t’hi fixis hauries de veure que ara no hi fa cap falta. Continua llegint «Hi ha llocs on sobren arbres!»

 245 total views

Reunió amb la comunitat educativa pels fets de la plaça Ángel Pestaña

La reunió ha sigut convocada a iniciativa del moviment associatiu de Prosperitat per posar en comú amb la comunitat educativa els fets dels passats 9 i 16 d’octubre a la plaça Àngel Pestaña, quan un grup d’adolescents van quedar mitjançant les xarxes socials per barallar-se de manera multitudinària.

Tots estem d’acord que la baralla sembla un fet molt puntual que és possible que no es repeteixi i que transcendeix l’àmbit del propi barri, que en general no es pot considerar especialment conflictiu ni violent. Continua llegint «Reunió amb la comunitat educativa pels fets de la plaça Ángel Pestaña»

 240 total views

Jardineria domèstica

Poques són les cases que no tinguin en algun racó de l’interior, a les finestres, balcons, terrats… algun tipus de recipient amb terra i amb alguna planta.
Moltes o poques, amb bon aspecte o malaltisses. Això dependrà de l’habilitat i de la dedicació de cadascú.
És evident que quan el nostre millor jardiner, Nicolau Maria Rubió i Tuduri, deia que la jardineria és l’art del penediment (això d’art, deixem-ho, ja fa molt de temps que no en gastem) tenia tota la raó. Continua llegint «Jardineria domèstica»

 215 total views,  1 views today

Davant dels fets ocorreguts a la plaça Ángel Pestaña

Comunicat públic de l’Associació de Veïnes i Veïns de Prosperitat

El passat divendres 9 d’octubre es va produir un lamentable incident a la plaça Ángel Pestaña del barri de Prosperitat. Dos grups d’adolescents s’havien citat a l’indret per enfrontar-se. Va haver baralles que es van estendre als carrers adjacents, encara que la cosa no va arribar a ser greu per l’arribada del Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. Algun dels joves va ser identificat pels Mossos quan es dirigien al metro de Via Júlia.

Davant la gravetat de l’incident, l’AV de Prosperitat es va posar en contacte amb el districte i vam acordar la celebració d’una reunió dimarts 13 d’octubre al local de l’associació de veïns. A aquesta reunió van assistir representants dels Mossos d’Esquadra i del districte (Guàrdia Urbana i tècnica de prevenció), així com de l’AV. Continua llegint «Davant dels fets ocorreguts a la plaça Ángel Pestaña»

 277 total views

Cotorres i chorisies

Aquests dies veureu a Angel Pestaña i sota de les Chorisia (aquests arbres de tronc verd, amb punxes i amb panxa, com l’Obèlix) un escampall de flors.
Flors grans i boniques. Si de les moltes que hi ha n’agafeu alguna, podreu observar que tenen la seva base, el calze, un tros menjat i picat. Això, que ocasiona la seva ràpida caiguda, és obra de les cotorres!
La seva gran proliferació mereix la catalogació de plaga.
Afecten la salut dels nostres arbres: destrossen el brancatge per construir els enormes nius que posen en perill la seva estabilitat.
Foragiten els ocells de tota la vida, fan un soroll insuportable per qui té nius a prop, amb les seves defecacions afecten el mobiliari públic, poden ser transmissores i portadores de malalties…
Fins ara, la retirada de nius i els falcons no són suficients per mantenir-les en un nombre raonable. Alguna cosa més haurem de fer.

 219 total views

La Zona Verda és una selva

El dia 15 de març fèiem arribar al districte un escrit qüestionant diferents aspectes de la plantació d’arbusts a la gespa de la Zona Verda.
Entre altres coses hi escrivíem:
“Hi ha consciència que mantenir el grup: males herbes, esporgues… requereix més mà d’obra que la gespa?…”
Ens sap greu, però el temps ens ha donat la raó. De la resposta que arribava des de Medi Ambient, on no es contestava cap qüestió de fons, el que es compleix abastament i molt més enllà del que es volia, és això de la “diversitat biològica”.
Entre els arbusts que resisteixen i l’aclaparadora invasió de males herbes, l’espai s’ha convertit en una selva. Continua llegint «La Zona Verda és una selva»

 236 total views

Arbres que es guarneixen per a la Festa Major

Per a la Festa Major, les banderoles, les pancartes, les samarretes de les penyes… són les encarregades de posar-hi el color que hi va associat.
Aquest any hem tingut l’aportació afegida de colors naturals amb què ens han obsequiat molts arbres dels nostres carrers i places.
La floració d’alguns ha coincidit plenament amb la festa. Altres havien esclatat abans, però s’esforçaven per intentar aguantar i contribuir. Uns tercers s’hi han incorporat amb força els últims dies, desitjosos de participar-hi. Continua llegint «Arbres que es guarneixen per a la Festa Major»

 232 total views