Propostes de Prosperitat per al Pla d’Actuació Municipal

Document de treball elaborat amb les reivindicacions històriques pendents i amb les idees que van sortir de dues assembleees veïnals obertes celebrades el 3 de febrer i el 10 de desembre de 2015.

Propostes del barri de Prosperitat per al PAM 2016-2019

Urbanisme i patrimoni col·lectiu

El problema urbanístic més complex de Prosperitat és la seva forta densitat (59 hectàrees on viuen més de 26.000 habitants). Els plans urbanístics han deixat passar l’oportunitat de guanyar sòl públic per fer els equipaments pendents, augmentar la zona verda i esponjar el barri.

Com a sòl públic només queda en l’actualitat la pastilla de passeig Valldaura-Rio de Janeiro, el solar de l’antiga Plástica Flor i el solar del carrer Molí (entre el camp de futbol i la residència del carrer Molí). També resta buida la zona comercial en desús de l’antic mercat del carrer Viñeda (propietat privada). Podria ser un espai a recuperar per al barri. (L’any 2017 vam saber que el solar estava en obres per fer pisos).

Reforma dels carrers. S’ha de continuar la millora dels carrers, especialment de la zona nord-est del barri (millora de les voreres, eliminació d’obstacles, fils de llum…). Els veïns del carrer Formentera, Flor de Neu, Florida i Vinyeda ens han fet arribar el seu neguit pel mal estat d’aquests carrers. La reforma del carrer Nou Pins només s’ha realitzat de Tissó a Vesubi, cal acabar-la.

Protecció del patrimoni arquitectònic del barri. Al barri resten cases que ens serveixen per explicar la història. Algunes amb la mateixa fesomia de quan es van alçar (1920- 1930), senzilles però amb una estètica que les fa especialment remarcables. Caldria protegir-les/catalogar-les. Mereixeria un tracte especial la torre de dues plantes del carrer Florida, 50. Abans que el seu estat de degradació sigui irreversible, hauria de passar a propietat municipal, restaurar-la i habilitar-la per instal·lar-hi alguns dels serveis que el barri necessita. Té un solar, al seu costat esquerra, que li dóna unes possibilitats afegides.

Protecció del patrimoni verd. Existeix un grup de veïns que està treballant en la catalogació del patrimoni paisatgístic del barri i en el foment del seu coneixement, respecte i protecció per part del veïnat. La seva feina necessita suport i consideració.

Equipaments

Reclamem un PLA D’EQUIPAMENTS integral que pugui fer encaixar una solució per als equipaments que han quedat obsolets o estan en precari (casal de barri, casal de joves, escola d’adults, casal de la gent gran, poliesportiu Valldaura), les noves necessitats (casal infantil, auditori, biblioteca de proximitat, espais esportius…) i el sòl públic o els edificis que quedin disponibles.

Piscina municipal i centre esportiu a Via Favència. El finançament depèn de l’Ajuntament, de l’Institut Municipal d’Esports. La reserva de sòl ve del PERI de 1990 i l’equipament estava compromès al Pla d’Actuació Municipal 2008-2011, que es va incomplir, tot i que ja estava pressupostat. En el PAM 2012-2015 no es va incloure (i es va renunciar a una subvenció de 800.000€ que va anar a parar al finançament dels Mundials de Natació). L’Ajuntament ha cedit l’ús del solar a l’Institut Galileo Galilei, cosa que al barri li sembla bé, però exigim un document on quedi palès que aquest sòl està destinat a un equipament esportiu (aquest document finalment es va aconseguir el 2017).

Casal de joves al solar de Passeig-Valldaura-Rio de Janeiro. Compromès de paraula pel govern de CIU, concretament per l’Antoni Vives, va caure del PAM 2012-2105, creiem que per la negativa del barri a fer-hi pisos. En el PERI de 1990 aquesta pastilla figurava com a zona verda, però en el mandat anterior a CIU es va modificar l’ús del sòl per incloure equipaments. Els veïns ho vam acceptar donat el dèficit que té el barri. Demanem la construcció del casal de joves definitiu (en barracots des de 2012, ja fa quasi quatre anys), equipaments de barri i zona verda.

Equipaments i zona verda al solar de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor. Una reivindicació del barri de fa 30 anys. El solar el va comprar l’Ajuntament el 2009 i es va comprometre a construir equipaments i zona verda en el mandat 2012-2015, però a última hora, amb el passat govern, va caure del PAM i dels seus pressupostos. Ara està destinat a aparcament en superfície “provisional” que l’Ajuntament no va consentir en cedir de manera puntual per a necessitats del barri (per exemple, per ubicar la fira de la Festa Major). És un equipament pendent de definir. El barri vol obrir un procés participatiu per decidir el seu futur, amb prioritat per a un auditori de mig-gran format, una biblioteca i solucions als problemes de l’escola Víctor Català.

Edifici de Telefònica del carrer Boada. L’Ajuntament va firmar el 2007 un conveni a nivell de ciutat amb Telefònica mitjançant el qual el 50% de l’espai de les seus obsoletes, com la de Boada, havia de ser destinat a equipaments. Telefònica va fer obres de remodelació per instal·lar-hi un centre de dades i s’ha quedat amb tot l’espai. Estem en un contenciós penal per molèsties als veïns i encara reivindiquem que es compleixi el conveni.

Espai d’esbarjo per a gossos. Fruit de la demanda veïnal, està previst situar-lo a final de l’avinguda Rio de Janeiro. Durant el passat mandat es va realitzar el projecte però no s’ha dotat econòmicament i no té data d’inici. El nou Ajuntament s’ha compromès a posar-lo en funcionament (a data actual ja està operatiu, però per diversos motius no acaba de funcionar. Reclamem més pedagogia per part de l’Ajuntament i sancions al comportaments incorrectes).

Insuficiència d’equipaments esportius. El Poliesportiu Valldaura ha quedat petit per a la demanda que té i difícilment pot acollir noves activitats. L’escola Tibidabo i l’escola Víctor Català no tenen gimnàs.

Residència i Centre de Dia per a la gent gran del carrer Molí. S’ha posat en funcionament de manera provisional amb 25 places de centre de dia i 100 places de residència, 63 de les quals estan ocupades almenys 15 mesos per usuaris de la residència Layret de l’Eixample. Després d’aquest període, la Generalitat ha d’assumir la seva gestió i incorporar els nous usuaris en llista d’espera, cobrint totes les places. Hem de treballar perquè es compleixi aquest compromís. (A data actual ja és la Generalitat qui el gestiona: va donar la concessió a l’empresa OHL i l’ha hagut de retirar per males pràctiques).

Mobilitat

Reclamem la implementació d’un pla de mobilitat al barri (existeix un complet estudi que va realitzar l’Ajuntament fa dues legislatures, que el govern anterior ha obviat).

Lluita contra la desigualtat social

Demanem accions sostingudes de suport als veïns i veïnes amb problemes, basades en el treball conjunt entre entitats i serveis socials. Demanem mesures per poder avaluar l’impacte de les retallades en la sanitat pública, l’educació pública i els serveis socials. No coneixem els impactes reals de les retallades. S’han donat ajuts individualitzats sense un pla coherent, sense transparència i insuficients per a les necessitats que es detecten. Les administracions han de facilitar la creació de treball digne i de qualitat, potenciant els plans comunitaris i l’economia solidària i respectuosa amb el medi ambient, lluitant contra la lacra de la desigualtat de gènere. Cal crear una oferta extraescolar cultural i lúdica adient per als adolescents de la franja d’edat del 12 als 16 anys, una mancança que s’ha detectat en una trobada entre la comunitat educativa i el moviment associatiu de Prosperitat.

Participació

S’ha de revisar el funcionament dels actuals espais de participació: Plenari, audiència pública i consell de barri. Han de ser més operatius i transparents, facilitar la informació i el seguiment dels temes i donar resposta a les propostes del veïnat, que ha de tenir la possibilitat de participar en l’elaboració de les actuacions que l’afecta. No es poden realitzar actuacions al barri sense tenir en compte les seves entitats i el veïns i veïnes afectats.

Hem de poder tenir interlocutors clars a l’Ajuntament, saber qui porta cada tema i a qui ens hem de dirigir d’entre els responsables polítics i els treballadors municipals. Revisar la figura del tècnic de barri perquè sigui més propera, faciliti la comunicació fluïda amb l’Ajuntament i sigui resolutiu en el temes del dia a dia.

Reforç de la vida associativa

Demanem més suport de les administracions cap a les iniciatives de gestió ciutadana dels equipaments públics, així com facilitar la signatura de convenis amb entitats que realment vulguin treballar per la millora del barri i sense ànim de lucre.

Loading